Menu

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost BREADWAY a.s., IČ 04818831, se sídlem Vlastibořská 2790/4, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. B 21375 (dále jako „správce“) Vám tímto předkládá informaci o zpracování osobních údajů.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s přihlášením se k odběru mailových, tištěných nebo telefonických sdělení. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště, případně i název společnosti a pracovní pozici, případně další údaje, které vyplníte ve svém uživatelském profilu nebo je sdělíte správci v rámci objednávky (např. doručovací adresy). Poskytnete-li správci osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Při návštěvě webové stránky o Vás správce může shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Správce může také zpracovávat informace o Vašem chování na webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sám správce nedokáže přiřadit ke konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na webové stránky správce z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, správce může zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.).

Správce automaticky zpracovává i cookies.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje správce zpracovává z těchto důvodů:

Nákup zboží a služeb: v prvé řadě správce zpracovává Vaše osobní údaje k tomu, aby řádně zpracoval a doručil Vaši objednávku.

Péče o zákazníky: pokud se na správce obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musí k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat Vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

Uživatelský účet: díky osobním údajům, které správci poskytnete ve svém uživatelském profilu, se Vám mohou zpřístupnit další funkce (např. pokud uvedete své tel. číslo, správce Vás může snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k Vašemu uživatelskému účtu.

Marketingová činnost:

E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení Vám správce zasílá na základě Vašeho souhlasu. Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtů pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste kontaktovali správce prostřednictvím kontaktního e-mailu.

Telemarketing: marketingové hovory mohou být prováděny za účelem nabídky zboží a služeb správce, a s tím související marketingové komunikace. Právním důvodem pro zpracování vašeho tel. čísla je buď Váš souhlas, nebo alespoň oprávněný zájem správce na konvenčním přímém marketingu.

Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti marketingových soutěží správce. Toto zpracování osobních údajů správce provádí na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží.

Retargeting: v některých případech správce užívá techniky retargetingu, přičemž máte právo retargeting odmítnout.

Zlepšování služeb: pomocí historie Vašich objednávek a chování na webu správce dokáže nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží. Na určitých místech se tedy zobrazují takové produkty, které jsou přímo pro Vás a odpovídají Vašim potřebám a zájmům.

Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.

Infolinka: budete-li správce kontaktovat prostřednictvím infolinky, může si Váš telefonní hovor po předchozím upozornění nahrávat. Takové záznamy slouží správci ke kontrole kvality služeb poskytovaných jeho zaměstnanci.

Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: Vaše osobní údaje může správce rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebuje k uplatnění svých práv a právních nároků (např. v případě neuhrazené pohledávky nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále správce může osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebuje pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Plnění a uzavření smlouvy: Velkou část Vašich osobních údajů správce potřebuje k tomu, aby s Vámi mohl uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u něj chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak Vaše osobní údaje zpracovává k tomu, aby Vám řádně doručil zakoupené zboží, popř. aby Vám řádně poskytl zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracovává především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy: Vaše osobní údaje správce používá i k tomu, aby vám poskytl relevantní obsah, tedy obsah, který je pro Vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracovává zejména osobní údaje, které zpracovává automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu Vám jako svým zákazníkům může správce zasílat e-mailové a SMS zprávy.

Souhlas: Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracovává správce Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Pokud správci souhlas neudělíte a jste jeho zákazníkem, tak Vám může obchodní sdělení zaslat (popř. Vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste mu udělili Váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z Vaší strany jednoduše zakázat tím, že kontaktujete správce prostřednictvím kontaktního e-mailu.

DOBA, PO NÍŽ BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

V prvé řadě budou Vaše údaje zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu se správcem.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení Vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit prostřednictvím kontaktního e-mailu správce.

Správce dále upozorňuje, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech povinností správce, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi Vámi a správcem či z obecně závazných právních předpisů, musí správce zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem zpracovává správce po dobu využívání jeho služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Nahrávky telefonních hovorů mohou být uchovávány po krátkou dobu, nejdéle však po dobu 1 roku, ledaže pro správce bude z důvodu oprávněného zájmu nezbytné uchovat si nahrávky po delší dobu (např. při podezření ze zneužití údajů, z podvodu apod.)

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovává-li správce Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktního e-mailu. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám e-mailem zaslaného obchodního sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním či z jiných právních důvodů.

OSOBY S PŘÍSTUPEM K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky příslušných právních předpisů, které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. Může se jednat např. o dopravce, státní orgány, pojišťovny, externí dodavatele služeb, osoby tvořící podnikatelské seskupení se správcem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: info@breadway.com či písemně na adrese sídla správce.

Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Přístup: V rámci práva na přístup můžete správce požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám správce poskytne bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby je bez zbytečného odkladu opravil, popřípadě doplnil.

Výmaz: V některých případech máte právo, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu správce vymaže, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány;
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň není jiný důvod, proč tyto údaje správce potřebuje nadále zpracovávat;
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které správce zpracovává na základě jeho oprávněných zájmů a správce shledá, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemá nebo
  • domníváte se, že správcem prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

I když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že správce ihned smaže všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce nebo určení, výkon či obhajobu právních nároků správce.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí správce omezit, když:

  • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodne, jaké údaje jsou správné;
  • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat správce musí), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste správci v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
  • Vaše osobní údaje již správce nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou se šetří, je-li Vaše námitka oprávněná, je správce povinen zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost: Máte právo získat od správce všechny Vaše osobní údaje, které jste mu sami poskytli a které zpracovává na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám správce poskytne ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby se mohly osobní údaje na Vaši žádost snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které správce zpracovává automatizovaně v jeho elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce. Jde-li o marketingové aktivity, přestane správce Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje správce zpracovává neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Děkujeme

breadway logo VRÁTIT SE ZPĚT